Strona główna »» E-poradniki »» Ryczałt »» Bieżące i roczne rozliczanie się z ryczałtu »» Miesięczne rozliczanie się z podatku   

Stan prawny na dzień:
2005-01-01


Podmioty gospodarcze opodatkowane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są zobowiązane za każdy miesiąc obliczać ryczałt od uzyskanych przychodów13 z działalności gospodarczej i wpłacać go:

- w terminie do 20 –go następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,

- a za miesiąc grudzień - w terminie złożenia zeznania rocznego (tj. do 31 stycznia).

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych obniża się o:

• Kwotę zapłaconej w roku podatkowym składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne podatnika (do wysokości 7,75% podstawy);

• po odliczeniu składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych obniżany jest o wydatki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 27b ust. 2 i 3 ustawy o pdof).

a mianowicie:

a) wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Zwolnienie to nie może przekroczyć 1% podatku należnego za rok podatkowy. Wpłaty należy dokonać między 1 stycznia danego roku a datą złożenia zeznania (tj. do 31.I. roku podatkowego);

b) na remont i modernizację (na lata 2003-2005):

budynku mieszkalnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej – 5670 zł,

mieszkania – 4725 zł,

remontu i modernizacji instalacji gazowej – 945 zł;

c) dla kontynuujących inwestycje mieszkaniowe sprzed 1 stycznia 2002 r.:

duża ulga budowlana – 35 910 zł,

systematyczne oszczędzania w kasie mieszkaniowej – 30% wydatków, nie więcej niż 11 340 zł;

d) ulga uczniowska w ramach praw nabytych.

Odliczeń tych podmiot gospodarczy może dokonać na bieżąco w ciągu roku podatkowego lub w rozliczeniu rocznym.


Przykład 6

Ustalenie ryczałtu od przychodów według jednej stawki podatku

Na podstawie danych z przykładu 3 (ewidencja przychodu) ustalono zaliczkę na podatek dochodowy

1. Suma przychodów za miesiąc wg stawki 3% po zaokrągleniu do pełnych złotych wynosi121 618,00 zł

2. Zapłacona składka ZUS 418,38 zł

3. Podstawa do ustalenia podatku zryczałtowanego121 199,62 zł

(po zaokrągleniu do pełnych złotych )121 200,00 zł

4. Ryczałt za miesiąc wynosi (3% x 121 200, 00)3636,00 zł

5. Zapłacona składka na Narodowy Fundusz Zdrowia, np.103,12 zł


6. Należny ryczałt (po zaokrągleniu do pełnych 100 groszy)3 532,90 zł


Przykład 7

Ustalenie ryczałtu dla przychodów opodatkowanych różnymi stawkami

Pani Katarzyna Adamska zamieszkała w Gdyni, przy ul. Władysława IV prowadzi działalność handlową artykułami przemysłowymi, działalność gospodarczą w zakresie produkcji obuwia oraz wypożyczalnię kaset video.

Za miesiąc styczeń 2004 roku w „Ewidencji przychodów” wykazała łączne przychody w kwocie 65 278 zł 30 gr, w tym z:

produkcji obuwia ............................................................... 27 600,00 zł

działalności handlowej ...................................................... 32 200,50 zł

wypożyczalni kaset .............................................................. 5 477,80 zł

W styczniu 2004 roku K. Adamska zapłaciła składkę na ubezpieczenie społeczne w kwocie 418 zł 38 gr, oraz składkę na Narodowy Fundusz Zdrowia w wysokości 103,12 zł.

Ustalenie przychodu podlegającego opodatkowaniu według poszczególnych stawek ryczałtu:

1. udział poszczególnych przychodów opodatkowanych różnymi stawkami w ogólnym przychodzie:

a) Udział w ogólnym przychodzie, przychodów z działalności wytwórczej opodatkowanej stawką 5,5% wynosi 42,28%, co wynika z następującego obliczenia:

(27 600,00 zł : 65 278,30 zł) x 100 = 42,28%

b) udział w ogólnym przychodzie, przychodów z działalności handlowej opodatkowanej stawka 3% wynosi 49,33%, co wynika z następującego obliczenia:

(32 200,50 zł : 65 278,30 zł) x 100 = 49,33%

c) udział w ogólnym przychodzie, przychodów z usług w zakresie wypożyczania kaset video opodatkowanych stawką 8,5% wynosi 8,39% i wynika z następującego obliczenia:

(5 477,80 zł : 65 278,30 zł) x 100 = 8,39%

2. Kwota składki ZUS przypadająca do odliczenia od przychodów opodatkowanych różnymi stawkami:

a) z działalności wytwórczej (418,38 zł x 42,28%) ................176,89 zł

b) z działalności handlowej (418,38 zł x 49,33%) .................206,39 zł

c) z działalności usługowej (418,38 zł x 8,39%) .....................35,10 zł

Razem odliczenia .....................................................................413,38 zł

3. Podstawa opodatkowania podatkiem zryczałtowanym i kwota ryczałtu

Sposób obliczenia podstawy opodatkowania z uwzględnieniem odliczeń z omawianego przykładu oraz obliczenie należnego podatku

zł, gr

a) z działalności usługowej (wypożyczalnia kaset video):

- przychód ..........................................................................5 477,80

- zapłacona składka ZUS od działalności usługowej.............. 35,10

- przychód po obliczeniach (5 477,80 zł - 35,10) zł............5 442,70

- ryczałt wg stawki 8,5% (5 442,70 zł x 8,5%) ..................... 642,63


b) z działalności wytwórczej (produkcja obuwia):

- przychód .........................................................................27 600,00

- zapłacona składka ZUS do odliczenia................................. 176,89

- przychód po obliczeniach (27 600,00 zł - 176,89) zł.......27 423,11

- ryczałt wg stawki 5,5% (27 423,11 zł x 5,5%) ................. 1 508,27


c) z działalności handlowej (artykułami przemysłowymi):

- przychód .........................................................................32 200,00

- zapłacona składka ZUS do odliczenia................................. 176,89

- przychód po obliczeniach (27 600,00 zł - 176,89) zł.......27 423,11

- ryczałt wg stawki 5,5% (27 423,11 zł x 5,5%) ................. 1 508,27


Ryczałt za miesiąc styczeń 2004 r

[462,63 zł + 1508,27 zł + 959,82 zł] .....................................2 930,72

Minus zapłacona składka na NFZ ........................................ 103,12

Należny ryczałt (2 930,72 zł - 103,12) zł............................ 2 827,60

W zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy..................... 2 827,60


 

Katarzyna Adamska
Zakład Produkcji Obuwia,
Handel Art. Przemysłowymi, wypożyczalnia wideo
Gdynia, Władysława IV


Ewidencja przychodów


 

L.p.

Data

wpisu

Data uzyskania przychodu

Numer dowodu, na podstawie którego dokonano wpisu


Stawki przychodu opodatkowane wg stawki

Ogółem przychód (5+6+7+8+9)20%


17%


8,5%


5,5%


3%


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Suma przychodów za styczeń 2004

5477,80

27 600

32 200,50

65 278,50

2.

Struktura przychodów wg poszczególnych stawek

8,39%

42,28%

49,33%

100%

3

Zapłacona składka ZUS
418,38- Składka ZUS wg struktury przychodów

35,10

176,89

206,39

418,38

4

Przychody po odliczeniu składek

5442,7

27423,11

31 994,11

64859,92

5

Ryczałt za styczeń 2004 (poz. 4 x stawka z kol. 7, 8, 9)

462,63

1508,27

959,82

2930,72

6

Zapłacona składka zdrowotna
103,12

7

Należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanychza styczeń 2004
2827,60

Podsumowanie strony
Przeniesienie z poprzedniej strony
Suma przychodów od początku miesiąca
« wstecz
Wskaźniki i stawki

Copyright Centrum Doradztwa i Informacji Difin / O nas