Strona główna »» E-poradniki »» Ryczałt / Zasady ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych   

Stan prawny na dzień:
2004-12-30


Podmioty objęte ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej osób fizycznych, spółek cywilnych, jawnych i partnerskich, której wspólnikami są osoby wykonujące wyłącznie wolny zawód, jeżeli:


1. w roku poprzedzającym rok podatkowy:

uzyskali przychody z tej działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro,

uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro;

2. rozpoczynają wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej – bez względu na wysokość przychodów.


Przykład 1

Wybór formy opodatkowania przy działalności prowadzonej samodzielnie

Pan Jan Szczepaniak prowadzi samodzielnie usługi budowlane oraz sklep malarski „Wermal”. Z działalności usługowej w roku 2004 uzyskał przychody w wysokości 300 000 zł oraz ze sprzedaży detalicznej w sklepie malarskim 600 000 zł. W związku z tym, że przychody jego z dwu rodzajów działalności nie przekroczyły kwoty 250 000 euro w roku 2005 nadal pan Jan Szczepaniak może rozliczać się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.


Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają także przychody:

1) rolników prowadzących gospodarstwo rolne:

ze sprzedaży piasku, żwiru, kamieni, gliny, glinki, torfu i innych materiałów wydobywanych z gruntów wchodzących w skład gospodarstwa rolnego,

z usług świadczonych osobiście lub z działem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym w zakresie przewozu mleka do punktów skupu, zrywki i wywozu drewna z lasu do punktów przeładunkowych oraz przewozu uczniów do szkół,

usług o charakterze agrotechnicznym i przewozowym świadczonych na rzecz kół łowieckich;

2) osób fizycznych z tytułu świadczenia usług hotelarskich, polegających na wynajmie pokoi gościnnych i domków turystycznych, w tym również takich usług połączonych z wydawaniem posiłków, jeżeli łączna liczba pokoi, w tym także w domkach turystycznych, nie przekracza 12;

3) osób fizycznych z działalności gospodarczej w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej wykonywanej osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, jeżeli:

sprzedają wytwarzane przez siebie wyroby lub świadczą usługi w zakresie wytwórczości ludowej lub artystycznej wyłącznie na rzecz innych jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych będących przedsiębiorcami; na równi z usługami traktuje się wytwarzanie wyrobów o charakterze ludowym i artystycznym z materiałów powierzonych oraz naprawę tych wyrobów,

ze sprzedaży wyrobów lub świadczenia usług osiągają przychody w kwocie nieprzekraczającej 40 000 zł rocznie,

założą książkę zamówień.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają także w roku podatkowym:

1) otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne,

2) wartość otrzymanych świadczeń w naturze,

3) inne nieodpłatne świadczenia z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Jeśli osoba fizyczna w roku poprzedzającym rok podatkowy prowadziła działalność gospodarczą samodzielnie, a także w formie spółki cywilnej, podlega zryczałtowanemu podatkowi od przychodów ewidencjonowanych pod warunkiem, że przychody w obu przypadkach z prowadzonej działalności nie przekroczyły wyznaczonej granicy obrotu.


Przykład 2

Wybór formy opodatkowania przy działalności prowadzonej samodzielnie i w formie spółki

Pani Marta Zaremba w roku 2004 prowadziła samodzielnie kawiarnię oraz sklep spożywczy w formie spółki cywilnej. Z ewidencji sprzedaży prowadzonej dla każdej działalności wynikło, że w 2004 roku uzyskała następujące przychody:

ze sprzedaży kwiatów w kwiaciarni „Niezapominajka” 150 000 zł,

w sklepie spożywczym „Mariolek” 2 000 000 zł.

Biorąc pod uwagę przychody osiągnięte w 2004 roku przez panią Martę Zarembę, w roku 2005 może ona kwiaciarnię prowadzić na zasadzie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast sklep spożywczy „Mariolek” w roku 2005 musi przejść na zasady ogólne, gdyż jego obroty w 2004 roku przekroczyły 250 000 euro. W związku z tym z działalności prowadzonej w formie spółki pani Marta Zaremba rozliczała się będzie na zasadach ogólnych prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów.


Podmioty gospodarcze, które chcą opłacać podatek dochodowy w formie ryczałtu obowiązane są do złożenia w urzędzie skarbowym właściwym według miejsca zamieszkania oświadczenia (wzór 6) o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy nie później niż do 20-tego stycznia roku podatkowego lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, jeżeli działalność rozpoczęto w ciągu roku podatkowego, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki oświadczenie to składają wszyscy wspólnicy do urzędów skarbowych według miejsca zamieszkania każdego z nich.

Jeśli do dnia 20 stycznia przedsiębiorca nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się że nadał prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.


Podmioty wyłączone z ryczałtu

Zryczałtowanemu podatkowi od przychodów ewidencjonowanych nie podlegają podmioty:

a) opłacający podatek w formie karty podatkowej,

b) korzystający z okresowego zwolnienia z podatku dochodowego,

c) osiągający w całości lub w części przychody z tytułu:
- prowadzenia aptek,
-
prowadzenia lombardów,
-
działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
-
wykonywania wolnych zawodów,
-
świadczenia usług wymienionych w tablicy 2 (z ustawy załącznik 2),

d) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym,

e) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym:

- po zmianie działalności wykonywanej samodzielnie na działalność wykonywaną na imię obojga małżonków, w tym także w formie spółki z małżonkiem,

-  po zmianie działalności wykonywanej na imię obojga małżonków, w tym także w formie spółki z małżonkiem, na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,

- po zmianie działalności wykonywanej samodzielnie przez małżonka, na działalność wykonywaną przez drugiego małżonka – jeżeli małżonek lub małżonkowie, na imię których prowadzona była działalność przed zmianą, opłacali z tej działalności podatek dochodowy na zasadach ogólnych,

f) rozpoczynających działalność samodzielnie lub w formie spółki, jeżeli osoba fizyczna lub jeden ze wspólników, przed rozpoczęciem działalności w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres działalności osoby fizycznej prowadzącej działalność lub spółki.

W przypadku gdy osoba fizyczna lub spółka cywilna dokona sprzedaży towarów lub wyrobów, lub uzyska przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, traci prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i poczynając od dnia uzyskania tego przychodu do końca roku podatkowego opłaca podatek dochodowy na zasadach ogólnych (art. 8 ust. 1 p. 6 ustawy o podatku zryczałtowanym).
« wstecz
Wskaźniki i stawki

Copyright Centrum Doradztwa i Informacji Difin / O nas